Ochrana údajov

 

Golden Ornament

 

Podmienky ochrany osobných údajov

 

 

LUNA-Magické LONO  I. Základné ustanovenia

 

1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Zákon“) je: firma Columba Trade s.r.o., so sídlom: Šarfická 119/48, Blatné 90082, Slovenská republika

IČO: 45 581 398 / DIČ: 2023051382 / IČ DPH: SK2023051382, (ďalej len: „prevádzkovateľ“)

2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa: Bc. Zuzana Konečná, Telefonický kontakt: + 421 907 450 311, E-mail:  info@magickelono.sk

3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe.

Identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

4. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. 

 

 

LUNA-Magické LONO  II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 

1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje,

ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.

2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

 

 

LUNA-Magické LONO  III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,

oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu

(najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,

Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu

(najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

 

2. Účelom spracovania osobných údajov je

vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom;

pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,

zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.

 

3. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.

S takým spracovaním ste poskytol/la svoj výslovný súhlas.

 

 

 LUNA-Magické LONO  IV. Doba uchovávania osobných údajov

 

1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje

~ po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom

a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).

~ po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

 

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 

 

LUNA-Magické LONO  V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby

~ podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,

~ zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu (Shoptet) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,

~ zaisťujúce marketingové služby.

 

2. Prevádzkovateľ má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb.

 

 

LUNA-Magické LONO  VI. Vaše práva

 

1. Za podmienok stanovených v Zákone máte

~ právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,

~ právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,

~ právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,

~ právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,

~ právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,

~ právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.

 

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade,

že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

 

LUNA-Magické LONO  VII. Podmienky zabezpečení osobných údajov

 

1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.

3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 

 

LUNA-Magické LONO  VIII. Záverečné ustanovenia

 

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete,

že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

2. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť.

Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach,

a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

 

 

Ďakujem(e) za čas, ktorý ste strávili prečítaním podmienok ochrany osobných údajov.

Columba Trade s.r.o.

Zuzana Konečná - Magické LONO

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 30.05.2020.
 

 

Golden Ornament